kế toán lương nhân viên

Cách hoạch toán tiền lương

Cách hoạch toán tiền lương

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương: Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền quà ….). vào đúng từng bộ phận có liên quan (Chi phí