kế toán doanh nghiệp

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: - Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh