học phí khai báo thuế

Lớp học khai báo thuế và kế toán thực hành

Lớp học khai báo thuế và kế toán thực hành

I. ĐỐI TƯỢNG: 1. Các anh/chị đang đi làm kế toán, kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng nhưng chưa nắm vững hoặc còn yếu kém các kỹ năng thực hành kế toán- khai báo thuế. 2.