hồ sơ khai lệ phí

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu

Tại công văn số 3647/TCT-CS ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 23/2009/FVL-XNK ngày 16/7/2009 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại