doanh nghiệp đau đầu với thuế

Doanh nghiệp không làm từ thiện vì thuế quá cao

Doanh nghiệp không làm từ thiện vì thuế quá cao

Thuế minh bạch sẽ khuyến khích doanh nghiệp làm từ thiện. Doanh nghiệp lớn đóng góp từ thiện trên 1 tỉ đồng/năm. Hội thảo “Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn và nhu cầu chính sách”