công ty chay ì thuế

Các doanh nghiệp chay ì thuế

Các doanh nghiệp chay ì thuế

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 77 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn với tổng số tiền nợ thuế hơn 72 tỷ đồng. Mặc dù Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã đôn