cho thuê ké toán trưởng

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Kế toán trưởng. Vị trí này thực hiện vai trò kiểm tra tính tuân thủ về các chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành trong công tác kế toán của doanh nghiệp.