cải cách mới

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế được tổng cục thuế ban hành

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế được tổng cục thuế ban hành

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ban hành Quyết định