cách lập bảng can đói kế toán

Tìm hiểu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Tìm hiểu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa về kinh tế, pháp lý của Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời