các thuật toán hay

Các thuật ngữ kế toán Tiếng Anh

Các thuật ngữ kế toán Tiếng Anh

Chúng tôi cung cấp cho các bạn thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, dưới đây là những từ theo bảng cân đối chi tiết. Bao gồm cả hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp. Types of