các tài liệu kế toán trưởng

Đào tạo kế toán trưởng

Đào tạo kế toán trưởng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề: (Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC) Kế toán tài chính doanh nghiệp. - Thuế thu nhập doanh nghiệp