các mức thuế doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 996/QĐ-BTC về hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu về thuế với doanh nghiệp được tổng hợp từ các thông tin trên