các loại sổ kế toán

Sổ sách kế toán doanh nghiệp làm khó ngân hàng

Sổ sách kế toán doanh nghiệp làm khó ngân hàng

Các doanh nghiệp hay duy trì hệ thống 2 sổ sách kế toàn, một báo lỗ đề cho cơ quan thuế và một báo lãi cho nội bộ. Vì thế ngân hàng không biết đâu là con số thật để