các loại mức phí phổ biến

Chuẩn bị áp dụng mức phí trước bạ 12%

Chuẩn bị áp dụng mức phí trước bạ 12%

Theo đó, nhằm hực hiện Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thực hiện