Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Kế toán trưởng. Vị trí này thực hiện vai trò kiểm tra tính tuân thủ về các chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành trong công tác kế toán của doanh nghiệp.
Công việc cụ thể như sau:
– Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ
– Kiểm tra hạch toán kế toán
– Kiểm tra, duy trì hệ thống chứng từ, sổ sách & báo cáo tài chính
– Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất !