Nghiệp vụ kế toán

Cách hoạch toán tiền lương

Cách hoạch toán tiền lương

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương: Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền quà ….). vào đúng từng bộ phận có liên quan (Chi phí

Cách tính thuế VAT trực tiếp

Cách tính thuế VAT trực tiếp

Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp: Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam; Tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo

Cách tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Cách tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Trên cơ sở các phương pháp chung để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần lựa chọn và áp dụng vào từng loại hình DN cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình

Tìm hiểu báo cáo tài chính

Tìm hiểu báo cáo tài chính

BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo

Các khái niệm bảng cân đối kế toán

Các khái niệm bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Câu hỏi mà bất kỳ người kế toán nào khi vào nghề đều phải nắm chắc để lên báo cáo tài chính. Được kết cấu dưới dạng bảng cân đối số dư các

Tìm hiểu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Tìm hiểu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa về kinh tế, pháp lý của Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời

Các thuật ngữ kế toán Tiếng Anh

Các thuật ngữ kế toán Tiếng Anh

Chúng tôi cung cấp cho các bạn thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, dưới đây là những từ theo bảng cân đối chi tiết. Bao gồm cả hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp. Types of

Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai tự quyết toán thu nhập cho doanh nghiệp đầy đủ nhất

Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai tự quyết toán thu nhập cho doanh nghiệp đầy đủ nhất

Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được xây dựng nhằm tính thuê thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất nhanh trong năm của doanh nghiệp. Tờ khai tự quyết toán